06/07/2020
Xử lý nước thải
Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm cơ bảng chi thiết theo bảng sau:
 
STT
THÔNG SỐ Ô NHIỄM
ĐƠN VỊ
GIÁ TRỊ
1
pH
-
5.29
2
BOD5
Mg/L
860 – 1150 
3
COD
Mg/L
1050 – 2100
4
SS
Mg/L
308 - 625
5
Dầu mỡ động thực vật
Mg/L
73 - 180
6
Tổng Nitơ
Mg/L
30 – 70
7
Tổng Phot pho
Mg/L
5

     Nước thải chế biến thực phẩm với đặc trưng là hàm lượng BOD cao (chất ô nhiễm hữu cơ có thể phân hủy bằng sinh học) gấp 15 đến 20 lần Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Hàm lượng COD gấp hơn 10 - 20 lần. Hàm lượng cặn lơ lửng, dầu mỡ và nitơ cao.

SƠ ĐỒ KHỐI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm
Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm

 

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN