Lập báo cáo giám sát môi trường

1. Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần.

2. Mô tả công việc

-   Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

-   Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

-   Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đấtmẫu nước ngầm.

-   Đánh giá chất lượng môi trường. 

-   Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

-   Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

-   Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.