Logo Công ty TNHH TM-DV Xây dựng và Môi trường Tân Á
CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG TÂN Á
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SỰ BỀN VỮNG

  Chi tiết tin tức

DV khoa học kỹ thuật ứng dụng môi trường.

STT

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT

Ngày thực hiện

Chủ đầu tư

Nơi thực hiện

01

Hợp đồng khảo sát xây dựng trung tâm dữ liệu môi trường huyện Đồng Phú- Tỉnh Bình Phước. Hợp đồng số:

11/HĐKT2011 kí ngày 08/07/2011

08/07/11-

23/05/2012

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú

Bình Phước

02

Hợp đồng khảo sát xây dựng trung tâm dữ liệu môi trường huyện Đơn Dương-Tỉnh Lâ Đồng. Hợp đồng số:

23/HĐKT2011 kí ngày 08/12/2011

08/12/11-

06/2012

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơ Dương

Lâm Đồng

03

Hợp đồng khảo sát xây dựng trung tâm dữ liệu môi trường huyện Chư Prông- tỉnh Gia Lai. Hợp đồng số:

23/HĐKT2012  kí ngày 10/09/2012

10/09/12-

Đến nay

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Chư Prông- tỉnh Gia Lai

Gia Lai

03

Hợp đồng khảo sát xây dựng trung tâm dữ liệu môi trường thành phố Đà Lạt-Tỉnh Lâm Đồng. Hợp đồng số:

15/HĐKT2012  kí ngày 12/06/2012

08/12/11-06/2012

Đến nay

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng

04

Hợp đồng khảo đo đạc, lấy mẩu phân tích môi trường tỉnh Phú Yên. Hợp đồng số:12/HĐKT2012 kí ngày 08/05/2012

08/05/12-

Đến nay

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên

Phú Yên

05

Hợp đồng đo đạc, lấy và phân tích chất lượng  môi trường nước mặt và nước thải tại lưu vực Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt-Tỉnh Lâm Đồng. Hợp đồng số:

156HĐKT2012  kí ngày 12/08/2012

12/08/12-Đến nay

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng

06

Hợp đồng xây dựng bản đồ quản lý các nguồn xả thải vào Hồ Xuân Hương,thành phố Đà Lạt-Tỉnh Lâm Đồng. Hợp đồng số:

17/HĐKT2012  kí ngày 17/08/2012

17/08/2012

Đến nay

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng